MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen teamleden en ouders meedenken over het beleid van de school. In de Wet op medezeggenschap (WMS) is vastgelegd waarover de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft.

Vanuit het personeel nemen Simkje Vonk, Esther van der Let en Henk Jan Kamies zitting in de MR en vanuit de ouders nemen Freerk Meijer en Ilse Castelein zitting in de MR. Een afvaardiging van onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR. Deze behartigt de belangen van alle zes scholen, die behoren tot onze vereniging. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR of een kijkje nemen op de website: infowms.nl.